ZALOGUJ SIĘ DO SYSTEMU KAYO

KupujOnline

KupujUczestnicyFakturaZestawienie

Wyjazd - informacje

Nazwa:
BMX HOLIDAYS CAMP 1 2017
Miejsce:
Przysucha, Polska
Dostępne terminy / Transport:

02.07.17 - 09.07.17 / autokar - Autokar A / Warszawa

02.07.17 - 09.07.17 / dojazd własny / Przysucha

02.07.17 - 09.07.17 / autokar - Autokar C / Poznań

02.07.17 - 09.07.17 / autokar - Autokar B / Wrocław

02.07.17 - 09.07.17 / autokar - Autokar B / Kraków

02.07.17 - 09.07.17 / autokar - Autokar B / Katowice

Kupon promocyjny:
Twój kupon:
brak
Aktualne promocje:

Dane rezerwacji

Dostępna ilość miejsc:
Ilość uczestników:
(max. 6 uczestników)
Dostępne terminy / Transport:
Zakwaterowanie:
BRAK MIEJSC PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM KAYO TRAVEL
Wielkość płatności:
Kwota do zapłaty:

Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada:
- wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 1094 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach Europy, ,
- Obowiązkową polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki o numerze 02.011.252 na sumę gwarancyjną 116,566.80 PLN wydaną przez T.U. AXA. Beneficjentem środków z tej polisy ubezpieczeniowej jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej zwanej dalej Imprezą oraz Program Imprezy Turystycznej stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych zwanej dalej Umową.
3. Stronami Umowy są Organizator i Klient – uczestnik Imprezy. Klientami są również uczestnicy imprezy wpisani przez Klienta w Umowie jako uczestnicy Imprezy. W imieniu Klienta – osoby niepełnoletniej mającej być uczestnikiem Imprezy Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.
Przedstawiciel ustawowy inny niż rodzic ma obowiązek wykazania za pomocą dokumentu urzędowego prawo do opieki nad niepełnoletnim.
§ 2 ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy z Klientem następuje w formie pisemnej po zapoznaniu się przez niego z ofertą Organizatora, Warunkami oraz podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w wysokości nie mniej niż 40% ceny imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie. W przypadku skorzystania przez Klienta z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej zawarcie umowy następuje także w chwili wpłacenia zaliczki. Wpłata zaliczki wywołuje wszystkie skutki prawne jakie przewidziane są dla zawarcia umowy.
2. Uczestnictwo w imprezie osoby niepełnoletniej wymaga wyrażenia pisemnej zgody jej opiekunów prawnych na karcie kwalifikacyjnej Organizatora oraz wypełnienia karty kwalifikacyjnej Organizatora i dostarczenia jej na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.
3. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym terminie. Nie wywiązanie się przez Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w §12.
§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów I usług.
2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora.
3. Cała należność za imprezę turystyczną winna zostać wpłacona przez Klienta w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba, że strony w umowie zastrzegają inny termin płatności.
4. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i Klient nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wyjazdu jeżli przed lub po zawarciu umowy z Klientem cena danego wyjazdu została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
§ 4 PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ
1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie praw i przejecie obowiązków, o których mowa w pkt.1 jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie i zostanie złożone oświadczenie w przedmiocie uiszczenia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przeniesieniem praw I obowiązków z Klienta na inną osobę, a oświadczenie to złożone zostanie przez Klienta lub osobę wstępującą w prawa i obowiązki Klienta.
§ 5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE
1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmienić istotne warunki umowy z Klientem-Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta na piśmie lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie między stronami, np. na podany przez Klienta adres e-mail. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub informacji zawartych w katalogu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania imprezy turystycznej, jednakże zmiany te nie mogą powodować zmian istotnych postanowień umowy, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie świadczeń jeżli ich realizacja jest niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników z niezależnych od Organizatora powodów i okoliczności (siła wyższa)
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy jeżli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum połowy uczestników. Odwołanie imprezy z powodu zbyt małej liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.
5. Organizator, jeżeli w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy turystycznej, jest obowiązany, bez obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy turystycznej odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
6. W razie niemożności wykonywania świadczenia zastępczego, o którym mowa w pkt.5, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba, że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu świadczeń zastępczego, jeżeli tych działań nie można było przewiedzieć ani uniknąć, albo
b. siłą wyższą.
§ 6 ZMIANA CEN
1. W okresie do 21 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
2. Cena ustalona w umowie może ulec zmianie pod warunkiem, że Organizator udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:
a. wzrostu kosztów transportu,
b. wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
c. wzrostu kursu walut
3. Na Kliencie spoczywa obowiązek poinformowania Organizatora na piśmie o zaakceptowaniu bądź nie wyrażeniu zgody na nowe warunki umowy.
§ 7 PRAWA KLIENTA
1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie /katalogu/ stanowiącej integralną częścią mowy.
2. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa ten obowiązek.
3. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń, z przyczyn leżących po stronie Klienta, w sytuacji ich przygotowania i przedstawienia do wykorzystania Klientowi przez Organizatora, nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.
§ 8 OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient imprezy turystycznej zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych / paszportu lub dowodu osobistego,wizy i innych wymaganych, o których obowiązku posiadania Klient został poinformowany /oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz innych norm prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Serbia, Czarnogóra, Macedonia i Chorwacja nie wymagają wiz od obywateli Polski. Obcokrajowcy biorący udział w imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych.
2. Klient kolonii /obozu młodzieżowego podporządkuje się regulaminowi kolonii lub obozu oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców, kierownika kolonii, pilota, względnie osób szczególności zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się od grupy.
3. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii /obozu Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy obozu. Wszelkie koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godz. na własny koszt. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy Klienta Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opieką właściwych władz (konsultant, policja).
4. Klienci kolonii /obozu zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie pokojach. Organizator zapewnia sprzątanie tylko w pomieszczeniach sanitarnych.
5. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
6. Na imprezach autokarowych Klientów obowiązuje limit bagażu: 1szt bagaż główny (plecak bez zewn. stelaża, torba, walizka) o wadze nie przekraczającej 20 kg i sumie wymiarów nie większych niż 180cm. oraz bagaż podręczny oraz w przypadku wyjazdów zimowych
§ 9 UBEZPIECZENIA
1. Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową_o numerze 02.011.252 na sumę gwarancyjną 116,566.80 PLN wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Upoważnienie do dysponowania środkami z gwarancji posiada Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03- 719 Warszawa.
2. Jeżeli w umowie nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A od następstw nieszczśliwych wypadków (NNW)- do kwoty 10.000 PLN, zaś uczestnicy imprez zagranicznych od kosztów leczenia (KL)- do kwoty 10.000 EUR), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 2.000 EUR.
3. Klient deklaruje za siebie i innych uczestników imprezy , na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Nr. 1/25/09/2009 roku, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na imieniu własnym i tych uczestników, że akceptują warunki ubezpieczenia. Pełne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie www.kayotravel.pl
4. Klient deklaruje w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych tych osób wyszczególnionych na umowie i wniosku o ubezpieczenie przez:
- Biuro Usług Turystycznych KAYO TRAVEL Grzegorz Gajkowski
- AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te Klient podaje dobrowolnie i przysługuje mu prawowglądu i modyfikacji danych.
§ 10 REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania będą nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomią o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
3. .Reklamacje w formie pisemnej klient winien złożyć najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu a następnie – z chwilą braku jej pozytywnego załatwienia – również w formie pisemnej skierować do Organizatora w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej .
4. .Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechać nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,
c. siłą wyższą
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej jednakże w wysokości nie wyżej niż dwukrotność ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
3. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy klienta.
4. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniędze należy przekazać do depozytu opiekunom.
5. Opiekę nad grupą na koloni/obozie sprawuje kierownik pedagogiczny i wychowawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator nie zapewnia opieki pilota na wyżej wymienione imprezy, chyba że w umowie lub programie imprezy zaznaczono inaczej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotu. W czasie przejazdu może nastąpić przesiadka do autokaru docelowego. Przejazdy „antenowe” czyli dojazdy z miejscowości nie leżących na trasie przejazdu autokaru docelowego równie_ wiążą się z koniecznością przesiadek na trasie- mogą odbywać się transportem zastępczym np. mikrobusami, PKP lub samochodami osobowymi. Na przystankach mogą wystąpić opóźnienia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§ 12 REZYGNACJA Z IMPREZY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Rezygnacja albo odstąpienie od umowy lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w §4 i §5, wymaga pisemnego oświadczenia.
2. Zmiana terminu lub/i imprezy turystycznej przez Klienta jest traktowana jako rezygnacja z imprezy.
3. . W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w imprezie turystycznej, w wysokości poniesionych faktycznych kosztów przez Organizatora, chyba że Klient wskaże osobe wstępującą w jego prawa i obowiązki.
4. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w imprezie o których mowa w pkt. 1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt. 2 kształtuje się następująco:
a. 100 PLN/osobę – stała opłata manipulacyjna, jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
b. do 40% ceny imprezy – jeżeli złożenie rezygnacji nastapiło pomiędzy 30 a 20 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
c. do 70% ceny imprezy – jeżeli złozenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 19 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
d. do 90% ceny imprezy – jeżeli rezygnacja nastąpiła poniżej 7 dnia przed dniem rozpoczęcia imprezy
5. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od klienta odszkodowania z tytułu utraconych zysków.
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
3. Nabywca wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz upoważnia Biuro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Nabywca ma prawo wglądu i korekty danych dotyczących jego osoby.
4. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 15.01.2015

Zaloguj się

Krok 1 z 4